หมวดหมู่ : รายงานการนิเทศ
เรื่อง : รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : wiphaphan
เข้าชม : 1323
อังคาร ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์  

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีงบประมาณ 2564  ระยะที่ 1 ไตรมาสที่ 2
 
รายงานการนิเทศ การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564   จัดทำโดยศึกษานิเทศก์  มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1 ไตรมาส 2  ที่สอดคล้องกับแผนนิเทศบูรณาการ
ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพครู และด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายจังหวัด  ไปวางแผนพัฒนาร่วมกัน ในระบบบุคคล ระดับกลุ่มงาน ระดับสถานศึกษา ระดับสหวิทยาเขต และระดับเขตพื้นที่การศึกษาและนำจุดเด่นที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ไปเผยแพร่และขยายผลต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   ต่อไป
เนื้อหาของการรายงานประกอบด้วย 8  ประเด็นหลัก ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จำนวน 31 โรงเรียน 6 สหวิทยาเขต  ดังนี้

 1. ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
                        2. ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
                        3. ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้
                        4. ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 4 การดำเนินการตามนโยบาย สพฐ.
ปีงบประมาณ 2564
           5. ผลการประเมินความพึงพอใจ
6. การนำผลการนิเทศไปวางแผนพัฒนา
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
8. ความต้องการนิเทศ
รายละเอียดของรายงานผลการนิเทศ  สรุปได้ดังนี้
 
 1. ผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid 19)  พบว่า  ผลการนิเทศประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)    พบว่า  ภาพรวม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  มีการปฏิบัติตามเกณฑ์  ระดับคุณภาพดีมาก
 1. ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา  1) ด้านหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตร
สมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้  2)  ระบบนิเทศภายในโรงเรียน  3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า  ภาพรวม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
ปฏิบัติระดับ 4  ระดับคุณภาพดีมาก  
 
 
 1. ผลการการส่งเสริมการเรียนรู้  พบว่า ภาพรวม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ปฏิบัติระดับ 3  ระดับคุณภาพดี 1)  ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ภาพรวม ปฏิบัติระดับ 3  ระดับคุณภาพดี   2) ด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน ภาพรวม ปฏิบัติระดับ 4  ระดับคุณภาพดีมาก  3) ด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา  ภาพรวมปฏิบัติระดับ 3  ระดับคุณภาพดี  4) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ภาพรวม ปฏิบัติระดับ 3  ระดับคุณภาพดี  
 1. ผลการการดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 พบว่า ภาพรวม
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ปฏิบัติระดับ 3  ระดับคุณภาพดี 
แยกเป็นรายด้าน พบว่า 1)  ด้านความปลอดภัย  พบว่า ภาพรวม ปฏิบัติระดับ 4 ระดับคุณภาพดีมาก 
2) ด้านโอกาส ภาพรวม ปฏิบัติระดับ 4  ระดับคุณภาพดีมาก    3) ด้านคุณภาพ  ภาพรวม ปฏิบัติระดับ 3 ระดับคุณภาพดี  และ 4) ด้านประสิทธิภาพ  ภาพรวม ปฏิบัติระดับ 4  ระดับคุณภาพดีมาก    3) ด้านคุณภาพ  ภาพรวม ปฏิบัติระดับ 3 ระดับคุณภาพดี
                        5. ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  แยกตามสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ พบว่า  สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล  ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45  คิดเป็นร้อยละ 89  สหวิทยาเขตหนองคาย ภาพรวม  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.33  สหวิทยาเขตเทสรังสี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60  สหวิทยาเขตท่าบ่อ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44
คิดเป็นร้อยละ 88.80  สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.26  คิดเป็นร้อยละ 85.20  และ สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47  คิดเป็นร้อยละ 89.40
 
6. การนำผลการประเมินตนเองไปวางแผนพัฒนา แยกตามสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ
ของศึกษานิเทศก์ จากผลการประเมินตนเอง 4 ประเด็นหลัก  มีประเด็นที่ต้องนำไปพัฒนา
ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
 
 1. การเตรียมความพร้อมด้านสื่อในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  โดยการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สร้างและพัฒนาสื่อการสอน เช่น คลิปการสอน สื่อการสอนแบบออนไลน์
2)  การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
                    3) ด้านการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
                    4) การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน (3R8C)
                    5) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
                              6) การดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 ด้านความปลอดภัย
ด้านโอกาส    ด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ
สหวิทยาเขตหนองคาย
 1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 1. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มี คุณภาพมาตรฐานรวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
 
    สหวิทยาเขตเทสรังสี
 1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active
Learning) ส่งเสริมให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2)   การพัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา
3)   การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 
   สหวิทยาเขตท่าบ่อ
 1.  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active
Learning) ส่งเสริมให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
      2)   การพัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการศึกษา
      3)   การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 
             สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ประเด็น การกำกับ ติดตาม นิเทศและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในโรงเรียน
 1. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active
Learning , เพศวิถี และ การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
 1. การดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. ได้แก่ ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ
              สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
 1. การพัฒนาแผนการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนแบบ  Active
Learning และ ใช้Technology เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากที่สุด
 1. เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถค้นพบตัวเองในการพัฒนาในด้านที่
ต้องการเพื่ออาชีพที่มีความเหมาะสมในอนาคต
 1. การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต การเรียน และ
การทำงาน เพื่อให้เกิดการเข้าใจ และสร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน สังคม คุณธรรม และ จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
 
 
 
 
 
 
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1)   สร้างครูแกนนำผู้นิเทศการศึกษาของสถานศึกษา
 1. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ครูทุกคนมีรายงานวิจัย
ในชั้นเรียน
 1. สถานศึกษาสร้างรูปแบบการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
          4)   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
          5)   ส่งเสริมวินัยนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม
          6)   พัฒนาสมรรถนะนักเรียนในด้านวิชาชีพ
 1. ส่งเสริมให้ครูใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตนเอง
ในการสื่อสารและการทำงานใน โลกศตวรรษที่ 21
                              8)  สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ระดับสหวิทยาเขต ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                              9)  นำสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  เช่น คลิปการสอน สื่อ ICT บทเรียนออนไลน์ เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียน
                    10) จัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับ ช่วงวัยของนักเรียน การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมิติทางสังคมและ วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ โดยจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการเรียน การสอนอย่างเป็นระบบ
     11) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สร้างและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
                    12)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ครูที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นครูแกนนำนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
                    13)  กำกับ ติดตาม นิเทศ ให้ครูใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย
                    14)  ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  สู่วิทยฐานะให้สูงขี้น
            8. ความต้องการนิเทศ
                   1) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  และ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
                   2) การสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการการสอน
                    3) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                    4) การจัดกระบวนการ PLC
                    5) การทำผลงานประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ
                    6) การจัดกระบวนการเรียนรู้
                    7) การใช้สื่อนวัตกรรม