• สมาชิกทั้งหมด 95 คน
  • สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
  • admin
  • 3/มิ.ย./2560
  • A- A A+
            

การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยใช้ “สพม. 21 โมเดล”

เรื่อง  การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยใช้ “สพม. 21 โมเดล”
 
ผู้วิจัย                       วิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร
หน่วยงาน                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
อาจารย์ที่ปรึกษา          ดร.อมรทิพย์  เจริญผล
ปีที่พิมพ์                    พ.ศ.   2556

บทคัดย่อ

 
            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การนิเทศแบบพัฒนาการ 5 งาน   การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน และกระบวนการพัฒนางานนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7  ขั้นตอน 5 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  กลุ่มผู้วิจัยประกอบด้วย โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดหนองคาย จำนวน 8 ศูนย์ และจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 8 ศูนย์ รวม 16 ศูนย์ (16 โรงเรียน) กลุ่มผู้วิจัยหลัก ได้แก่   ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร โรงเรียนละ 1 คน จำนวน  16 คน  กลุ่มผู้ร่วมวิจัยรอง ได้แก่ ครูผู้สอนที่เป็นแกนนำเข้าร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจ โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 16 คน  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ละ 1 คน  รวมโรงเรียนละ 8 คน รวม 128  คน  ศึกษานิเทศก์
ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 8 คน  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ได้แก่ นักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนของครูร่วมวิจัยโรงเรียนละ 24 คน  แยกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระ ละ 3  คน  รวม 16 โรงเรียน จำนวน  384 คน  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  และ แบบบันทึกสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการวิจัย  ภาคเรียนที่ 1-2  ปีการศึกษา 2555 ดำเนินการ 2 วงรอบ ได้แก่ วงรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่  วันที่ 10 พฤษภาคม – 30 กันยายน  2555  และ  วงรอบที่ 2  ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน 2555 – วันที่ 20  มีนาคม 2556  แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน (Planning) 
การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation)  และการสะท้อนผล (Reflection) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงข้อค้นพบที่สำคัญในเชิงอธิบาย เพื่อนำมาสรุปผลงานวิจัย  และแสดงแนวทางหรือรูปแบบการปฏิบัติ
ที่มีประสิทธิภาพ  โดยนำข้อมูลที่ได้ รวบรวมมาจากแบบบันทึกการสังเกต  แบบสัมภาษณ์  และแบบสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ร่วมวิจัย มาจัดหมวดหมู่เพื่อตรวจสอบคุณภาพ   โดยใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) (Merriam. 1998 : 204)  
ผลการวิจัยพบว่า
             1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบการสอน “สพม. 21 โมเดล” โดยใช้ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  จังหวัดหนองคาย 8 ศูนย์ และจังหวัดบึงกาฬ 8 ศูนย์ รวม 16 ศูนย์ ใช้กระบวนการวิจัย             เชิงปฏิบัติการ (PAOR)  ในการพัฒนา
             2. ผลลัพธ์ของโรงเรียน  ได้แก่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2555  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เฉลี่ยภาพรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.81 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เฉลี่ยภาพรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.12  
            3. โรงเรียนร่วมวิจัยนำกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน มีผลงานวิจัย จำนวน 39 เรื่อง 
             4. มีครูต้นแบบการนิเทศการสอน จำนวน 85 คน
             5. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 16 ศูนย์มีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนเพิ่มขึ้น
             6. มีหน่วยการเรียนรู้ต้นแบบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         7. ครูและผู้บริหารมีผลงานขอเลื่อนวิทยฐานะและนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ และได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
          
Previus Post Next Post

commentsข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kunvipapun@yahoo.co.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป