• สมาชิกทั้งหมด 72 คน
  • สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
  • admin
  • 3/มิ.ย./2560
  • A- A A+
            

รางวัลคุรุสภา

นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2505  อายุ 51  ปี จบการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
          17 ปี ของการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนที่มีความภาคภูมิใจ ที่เห็นศิษย์ประสบความสำเร็จ  และ 12  ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นตำแหน่งปัจจุบัน และมีความภาคภูมิใจในผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี จนได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติการยกย่อง  เป็นผู้ทำคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา  จาก  สกศค.  ในวันครู  วันที่  16  มกราคม  2553  กับรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ
รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ในวันที่ 16 มกราคม 2554   รางวัลผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา ระดับ สพฐ. ปี 2554
รางวัลผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา ระดับ สพฐ. ปี 2555  รางวัลหนึ่งแสนครูดี เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในวันที่  16 มกราคม 2555  รางวัล OBEC AWARDS ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมด้านวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ ปี 2555
          ผลงานที่มีความภาคภูมิใจ ได้แก่  การนำกระบวนการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี มาใช้ในการพัฒนาครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้พัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  โดยใช้การนิเทศแบบพัฒนาการ การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการปฏิบัติการนิเทศโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยวิธีการถอดบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ทำให้ทุกคนเกิดความรู้สึกที่ดีในการพัฒนางาน  เกิดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง  สู่การพัฒนางาน ทำให้เกิดการทำงานยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นระบบ มีการขับเคลื่อนเป็นทีม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระห่างโรงเรียนในสังกัด  ครูผู้สอน  ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์  ทำให้การขับเคลื่อนการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน มีการปรับปรุงและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและเห็นผลงานเชิงประจักษ์ เกิดเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่เรียกว่า
“สพม. 21 โมเดล” ในปัจจุบัน
นอกจากนั้น เป็นผู้มีความรู้ในการนิเทศแนวใหม่ ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้หลากหลายตรงกับสถานการณ์เงื่อนไข ข้อจำกัดของงานและผู้รับการนิเทศ จนนำไปสู่ผลได้จริง  เพื่อให้ผู้รับการนิเทศใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน และก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ได้แก่  ผลงานการพัฒนาองค์กร  โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้   เป็นผู้ดูแลระบบ, พัฒนา Website KM, จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน  Website KMC  และรายงานผลในที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน      ผลงานการใช้สื่อ  เทคโนโลยี  ในการนิเทศทางไกล  โดยจัดทำ  Website (www.wipaphun.com และ www.kmsecondary21.in.th)  การจัดทำเว็บไซต์ศึกษานิเทศก์ออนไลน์ (www.wipaphun.com) ใช้เป็นสื่อในการให้บริการทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และบุคคลทั่วไป  นอกจากนั้นยังใช้การบริการวิชาการทาง Facebook  ทาง e-mail :kunwiphaphan@gmail.com, kunvipapun.co.th การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาการและบริหารจัดการความรู้ (www.kmsecondary21.in.th) ให้บริการทางวิชาการ โดยมีการจัดทำเอกสารทางวิชาการ เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการศึกษาด้วยตนเอง และwebsite ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ (www.secondary21.go.th/net) ช่องทาง e-office
 
กล่าวโดยสรุป ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ  ก่อนที่จะพัฒนาคนอื่น ตัวเราเองก็ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งการพัฒนาตนเองของผู้เขียนจะพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนางาน  นั่นคือแรงบันดาลใจที่จะเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ โดยมีเป้าหมายพัฒนาตนเองบนฐานของการพัฒนางานในสภาวะปกติ  ซึ่งผลของการพัฒนาตนเองก็จะถูกขยายไปสู่การพัฒนางานทำให้งานมีคุณภาพ ทุกคนเห็นคุณค่าของงาน ทำให้การประสานเครือข่ายความร่วมมือพัฒนางานในวงการวิชาชีพ จากกลุ่มคนในวงการวิชาชีพ เกิดเป็นทีมพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีเป้าหมายเดียวกัน
คือคุณผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหาร และคุณภาพศึกษานิเทศก์  ที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาคน พัฒนางานในสภาวะปกติจนเกิดเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และสาธารณชนให้การยอมรับ  
          จากผลการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพในสภาวะการทำงานปกติทำให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร  ได้รับรางวัลผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษาระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ผู้มีอุดมการณ์ระดับเครือข่ายนิเทศกลุ่มจังหวัด ปี 2556  ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมด้านวิชาการ
ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ ปี 2555   และได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัล  คุรุสภา ประจำปี 25565 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
          
Previus Post Next Post

commentsข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kunvipapun@yahoo.co.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป