• สมาชิกทั้งหมด 95 คน
  • สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

Welcome ! นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร

นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 จบการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย.

รางวัล "ศึกษานิเทศก์ดีเด่น"

สาระ / ความรู้

5 stars ( 5 / 2 )

รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 1 ไตรมาสที่ 2

Read More
5 stars ( 5 / 1 )

รายงาน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง ตามเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามคำสั่ง ที่ 159/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่

Read More
5 stars ( 5 / 1 )

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณษการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการดำเนินการ 1. เสนอตัวอย่าง สร้างแรงบันดาลใจ - ศึกษาตัวอย่าง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ การนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา 2. สร้างความเข้าใจ - ศึกษาเอกสารเสริมความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ

Read More
5 stars ( 5 / 1 )

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สพม.21

แผนขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา 1. เพื่อสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูผู้สอน สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อใช้กระบวนศึกษาชั้นเรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปร

Read More
5 stars ( 5 / 1 )

การนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ

การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน นักศึกษา ๔ ด้าน ประกอบด้วย (๑) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (๒) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม (๓) การมีงานทำ – มีอาชีพ (๔) การเป็นพลเมืองดี

Read More
0 stars ( 0 / 0 )

test

test

Read More
View All Knowledge

Latest News

0 stars ( 0 / 0 )

การประชุม Conference โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

การประชุม Conference  โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

Read More
0 stars ( 0 / 0 )

นิเทศการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ออนไลน์

การดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ
         และนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21  โรงเรียนในสังกัด สพม. 21  (ระบบออนไลน์)

Read More
0 stars ( 0 / 0 )

รางวัลชนะเลิศการประกวด วิธีปฏิบัติที่ดี โครงการ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

รางวัลชนะเลิศการประกวด วิธีปฏิบัติที่ดี โครงการ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

Read More
0 stars ( 0 / 0 )

รางวัลคุรุสภา

นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 อายุ 51 ปี จบการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมก

Read More
0 stars ( 0 / 0 )

รางวัล OBEC AWARD

รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS รางวัลศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยด้านวิชาการ

Read More

Our Gallery